Nouveautés Exemples des
réalisations
Qui sommes-nous Références Offre
de services
Histoire Contact

Atelier Flasar
Vorsilska 3
Praha 1, 110 00
CZ

Ochrana soukromí

ZÁSADY SOUKROMÍ

Naše architektonické studio Ing. arch. Michal Flašar, CSs. – interiéry lékáren, s místem podnikání Voršilská 3, Praha 1 – Nové Město dbá na ochranu soukromí a osobních údajů, což považuje za svoji hlavní povinnost. S osobními údaji nakládá výhradně v souladu s platnými právními předpisy a předpisy České komory architektů. Činí veškerá opatření, aby zamezila zneužití osobních údajů, které ji klienti poskytují. Osobní údaje klientů budou zpracovávány pouze v případech existence titulu pro zpracování osobních údajů. V této sekci zjistíte, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů naše architektonické studio řídí. Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují i na zpracování osobních údajů prováděné během vašeho používání webových stránek architekt může mít postavení správce, společného správce či zpracovatele. Pokud architektonické studio určuje účely a prostředky zpracování, je správcem osobních údajů. Tímto způsobem Vás tedy informujeme o tom, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme.

DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby, kterou si sjednáváte. Pokud vystupujeme jako zpracovatelé osobních údajů, platí, že osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu, ale pouze z důvodů nezbytných pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, popř. pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany. V rámci plnění smlouvy tyto údaje často poskytujeme třetím osobám, nejčastěji subdodavatelům. Údaje subdodavatelů jsou naopak poskytovány klientům často v rámci projektové dokumentace. Součástí plnění smluvního vztahu může být dále též zasílání dokumentace třetím osobám – dodavatelům staveb pro přípravu nabídek. Tak činíme s přihlédnutím k postavení architekta a jeho profesním povinnostem.

PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ZPRACOVÁNÍ

Právním základem zpracování osobních údajů jsou zejména platné právní předpisy ČR, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

TYP OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše architektonické studio nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, jedná se v praxi zejména o údajích o klientech a spolupracovnících. Zejména jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonický kontakt, rodná čísla, informace o tom, kdo je vlastníkem určité nemovitosti nebo autorem určitého projektu apod. Kromě smluv a objednávek jsou některé osobní údaje obsaženy také v projektové dokumentaci.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako architektonické studio můžeme nebo musíme osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím příjemců:

 • účetním a daňovým poradcům
 • poskytovatelům softwaru/ databází
 • v případě dotazů či stížnosti České komoře architektů
 • v případě pojistné události pojišťovně a dalším subjektům, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistné smlouvy
 • dalším osobám a subjektům, pokud to z povahy poskytovaných služeb vyplývá, anebo klient k tomuto udělil pokyn, anebo pokud je to nezbytné z důvodů oprávněných zájmů klienta.

OSOBY S PŘÍSTUPEM K OSOBNÍM ÚDAJŮM

K údajům stávajících klientů architektonického studia má mimo vedení ateliéru ( Ing. arch. Michal Flašar, CSc. ) přístup pouze spolupracovníci ateliéru, kteří pracují na projektech či řeší účetní nebo právně administrativní agendu.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob tak, že se nacházejí v uzamčené místnosti v místě podnikání Ing. arch. Michala Flašara, CSc.. Jsou uchovávány nejčastěji v listinné podobě ve velkých šanonech, které jsou určeny pro jednotlivé klienty. Klíče mají mimo vedení ateliéru Ing. arch. Michala Flašara, CSc. všichni spolupracovníci ateliéru. Počítače jsou opatřeny heslem, které znají taktéž pouze spolupracovníci.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje klientů dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy a předpisy České komory architektů.

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Náš ateliér zabezpečuje řádné zacházení s osobními údaji. Ve vztahu k subjektům údajů jsou údaje zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem, a to tak, že

 • údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
 • údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
 • údaje jsou přesné a v případě potřeby aktualizované,
 • údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
 • údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, zákonně a korektně. Každý náš klient má právo se na nás kdykoliv obrátit, aby získal informace o zpracování svých osobních údajů.

Klient má právo:

 • požadovat přístup k osobním údajům
 • opravu osobních údajů
 • na výmaz osobních údajů
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo na přenositelnost údajů klientovi nenáleží, neboť zpracování osobních údajů neprovádíme automatizovaně, to však nevylučuje předání osobních údajů a dalších dokumentů klientovi v elektronické podobě. Klient má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Adresa úřadu je Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, tel. 234 665 111, web www.uoou.cz Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Klientovi náleží právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. O toto máte také právo nás kdykoliv požádat.

Tyto Zásady soukromí budeme v případě potřeby aktualizovat. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně sledovat, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu flasar@flasar.cz .

Zásady ochrany osobních údajů